gg
gggggg
Samast Bharat Gujarati Seva Trust
All over India Members Directory
NÉÖWùÉlÉ ùÉV«É ¥É¾Éù{ÉÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉXà, +ÊlÉÊoÉ NÉÞ¾Éà lÉoÉÉ ¾Éà÷±ÉÉà <. {ÉÒ ©ÉÉʾlÉÒ
Information Regarding Gujarati Samajs / Guest - Houses / Hotels Outside Gujarat State
Other Details :
City : Madgaon / Panjim / Salset
State : Goa
Name
Address
Phone
Kutch Kadva Patidar Samaj
Darvelin, P.O.
0834 - 403707
Navelim, Madgaon - 403 707
Salset - Goa
Other Details :
City : Madgaon / Panjim / Salset
State : Goa
Name
Address
Phone
Shri Gujarati Lodge (Panjim)
18, Old Road, Panjim - 403 001, Goa
0832 - 2735487
Sri Rameswar Lodge
Near Mahalakshmi Mandir, Panjam - 403 001
0832 - 2224776
Sri Katch Kadwa Patidar Samaj
Davlin Post Navelim, Mudgaon,
0834 - 7354487
Salset - 403 707, Goa