gg
gggggg
Samast Bharat Gujarati Seva Trust
All over India Members Directory
NÉÖWùÉlÉ ùÉV«É{ÉÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉXà, +ÊlÉÊoÉ NÉÞ¾Éà lÉoÉÉ ¾Éà÷±ÉÉà <. {ÉÒ ©ÉÉʾlÉÒ
Information Regarding Gujarati Samajs / Guest - Houses / Hotels in Gujarat State
Other Details :
City : Dholavira
State : Gujarat Kachchh
Name
Address
Phone
Toran Tourist Complex
Dholavira, Taluk : Rapar,
02837 - 277395
Kachchh, Gujarat
0 97277 23939
Other Details :
City : Dwaraka
State : Gujarat Kachchh
Name
Address
Phone
Sri Gayatri Parivar Trust
Gayatri mandir
Ratneswar Road, Dwaraka - 361 335
Gujarat
Sri Lohana Atithi Bhavan
Srimad Vallabhacharya Road,
02892 - 234417
Near New Haveli
Dwaraka - 361 335, Gujarat
Booking at:
Sri Lohana Atithi Bhavan Trust
Radha Nivas, First Floor
022-22086383
(For Bookings see previous page)
Behind S.K. Patil Udyan
022-22071238
10/12, Navroji Sheth Lane
Thakurdwar, Mumbai - 400002
(Between 12.00 noon to 5.00 pm)