gg
gggggg
Samast Bharat Gujarati Seva Trust
All over India Members Directory
NÉÖWùÉlÉ ùÉV«É{ÉÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉXà, +ÊlÉÊoÉ NÉÞ¾Éà lÉoÉÉ ¾Éà÷±ÉÉà <. {ÉÒ ©ÉÉʾlÉÒ
Information Regarding Gujarati Samajs / Guest - Houses / Hotels in Gujarat State
Other Details :
City : Vadodara
State : Gujarat
Name
Address
Phone
Vadodara Nagar Palika
Pravasi Griha
0265 - 2794456
Opp. Railway Station,
Vadodara, Gujarat
Circuit House
R.C. Road, Alkapuri
0265 - 2322111
Vadodara, Gujarat
Narmada Guest House
Opp. Ellora Park
0265 - 2322601
Vadodara, Gujarat
Pathik Bhavan
Opp. Railway Station
0265 - 2328957
Vadodara, Gujarat
Sri Vrajdham Atithi Bhavan
Sri Vrajdham Adhyatrnik Kendra
0265 - 2661015
Manjalpur, Vadodara, Gujarat
0265 - 2663112
Other Details :
City : Faridabad / Hisar
State : Hariyana
Name
Address
Phone
Shri Gujarati Samaj
Patel Bhuvan, Sector
0129 - 283462
15/A, Ajroda
0129 - 232702
Faridabad - 121 007
Hariyana
Shri Gujarati Samaj
C/o. Desai Bros. Ltd.,
01662 - 232234
138, 1st Floor, Red Square Market
01662 - 232400
Hisar - 125 001
Hariyana