gg
gggggg
Samast Bharat Gujarati Seva Trust
All over India Members Directory
NÉÖWùÉlÉ ùÉV«É ¥É¾Éù{ÉÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉXà, +ÊlÉÊoÉ NÉÞ¾Éà lÉoÉÉ ¾Éà÷±ÉÉà <. {ÉÒ ©ÉÉʾlÉÒ
Information Regarding Gujarati Samajs / Guest - Houses / Hotels Outside Gujarat State
Other Details :
City : Mysore
State : Karnataka
Name
Address
Phone
Shri Mysore Gujarati Samaj
Shree Shah Kunvarji Jethabhai Bhavan
0484 - 2224802
P-2, 51/2 Yadavgiri, Near Ideal Jawa,
Mysore - 570020
Other Details :
City : Cochin (Kochi)
State : Kerala
Name
Address
Phone
Shri Sweatember
Gujarati Road,
0484 - 2224802
Murtipujak Jain Sangh
Cochin - 682 002.
Shri Gujarati Mahajan
6/2180, Gujarati Road,
Gujarat Bhavan
0484 - 2116298
Gujarati School Compound
0484 - 2211314
Cochin - 682 002.
Shri Cochin Lohana Mahajan
Dariya Sthan Temple
0484 - 2228294
Place Road, Cochin - 682 002
0484 - 2224968
0484 - 2116298