gg
gggggg
Samast Bharat Gujarati Seva Trust
All over India Members Directory
NÉÖWùÉlÉ ùÉV«É ¥É¾Éù{ÉÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉXà, +ÊlÉÊoÉ NÉÞ¾Éà lÉoÉÉ ¾Éà÷±ÉÉà <. {ÉÒ ©ÉÉʾlÉÒ
Information Regarding Gujarati Samajs / Guest - Houses / Hotels Outside Gujarat State
Other Details :
City :
Abu Road
State : Rajasthan
Name
Address
Phone
Shri Gujarati Samaj
Sardar Patel Colony,
02974-222258
Parsi Chawl, Ambaji Road,
Abu Road, Rajasthan - 307 026.
Other Details :
City :
Ajmer / Pushkar
State : Rajasthan
Name
Address
Phone
Shri Gujarati Samaj Sanchalit
Sardar Patel Atotho Gruh,
0145-2622315
Gendalal Street, Hathi Bhata,
0145-2426464
Ajmer - 305 001, Rajasthan
Hotel Khadim
Near Railway Station
0145-2627490
Ajmer - 305 001
0145-2627536
Sri Akhil Bharat Maheswara
Pushutar
0145-2772038
Seva Sadan
Ajmer - 305 001
0145-2773451
0145-3093838