gg
gggggg
Samast Bharat Gujarati Seva Trust
All over India Members Directory
NÉÖWùÉlÉ ùÉV«É ¥É¾Éù{ÉÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉXà, +ÊlÉÊoÉ NÉÞ¾Éà lÉoÉÉ ¾Éà÷±ÉÉà <. {ÉÒ ©ÉÉʾlÉÒ
Information Regarding Gujarati Samajs / Guest - Houses / Hotels Outside Gujarat State
Other Details :
City : Kanyakumari
State : Tamil Nadu
Name
Address
Phone
Gujarati Bhavan
6/605, Kovalum Road,
04653-248467
Kottakarai, Near New Busstand,
04653-201060
Kanyakumari
04653-201067
Sri Vivekananda Kendra
Vivekananda Puram,
04652-246261
Kanyakumari
04652-246250
Other Details :
City : Kodaikanal
State : Tamil Nadu
Name
Address
Phone
Hotel Tamilnadu (TTDC)
Fern Hill Road, Kodaikanal (TN)
0452-241336
0452-241340
Hill Top Towers
Kodaikanal (TN)
0452-240413
0452-241415
Hotel Sanjay
Anna Salai, Kodaikanal (TN)
0452-241062
0452-245089
Hotel Paradise Inn
Kodaikanal (TN)
0452-241175
0452-241075
Hotel Astoria
Anna Salai, Kodaikanal (TN)
0452-240524
0452-240525 & 26