gg
gggggg
Samast Bharat Gujarati Seva Trust
All over India Members Directory
NÉÖWùÉlÉ ùÉV«É ¥É¾Éù{ÉÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉXà, +ÊlÉÊoÉ NÉÞ¾Éà lÉoÉÉ ¾Éà÷±ÉÉà <. {ÉÒ ©ÉÉʾlÉÒ
Information Regarding Gujarati Samajs / Guest - Houses / Hotels Outside Gujarat State
Other Details :
City : Dhamantari
State : Chattisgarh
Name
Address
Phone
Shri Gujarati Samaj Bhavan
Baniapara,
07722 - 232282
Gujarati Samaj Road
07722 - 209854
Chattisgarh - 493 773
Other Details :
City : Raipur
State : Chattisgarh
Name
Address
Phone
Shri Gujarati Samaj
36, Mahudapura, K.K. Road
0771-2539101
Opp. Police Station
Raipur - 492 001
Chattisgarh
Hotel Chhatisgarh Paryatan Bhavan
I.G. Marg, Champararan
0771-6543010
Raipur - 492 001
Chhattisgarh
Hotel Ajanta, near Railway Station
Champaran Raipur - 492001
0771-2523419
Chhattisgarh.
Hotel Anupam Palace
K.K. Road, Champaran
0771 - 2224543
Raipur - 492001
Chhattisgarh
Fax : 0771-2524193